institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Noutati


Anunt achizitie publica - Servicii de transport in cadrul proiectului POSDRU/ 90/ 2.1/ S/63915
Data: 30.03.2012


Detaliu pentru invitatia numarul 323191

 

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar invitatie: 323191 / 02.04.2012
Denumire contract: Servicii de transport in cadrul proiectului POSDRU/ 90/ 2.1/ S/63915
Stare procedura: Atribuita

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Cod fiscal4602041,   AdresaBd. Marsti 59, sector 1, BucurestiTelefon3182564Fax3180296
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Bd. Marasti 59, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 011464, telefon:+40 213184716, fax:+40 213180296, persoana de contact:Serviciul Achizitii Publice
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
U. S. A. M. V. Bucuresti,Corp A- Serviciul Achizitii Publice, Bd. Marasti 59, sector 1, Bucuresti
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Servicii de transport in cadrul proiectului POSDRU/ 90/ 2.1/ S/63915
II.1.2)   Tip contract: Servicii
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Pentru studentii FMV din Iasi si Bucuresti ce isi vor desfasura activitatea de practica timp de 12 zile in unitati aflate in 18 zone ale tarii, se va asigura transportul acestora din Bucuresti sau Iasi spre locatiile in care acestia vor fi cazati si de aici timp de 12 zile transportul spre si de la unitatile din zona(ferme, etc) unde acestia isi vor desfasura activitatea de practica.
II.1.6)   CPV: 60170000-0 - Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 231,430 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In suma de: 472,00lei pentru lotul 1; 162,00 lei pentru lotul 2; 186,00 lei pentru lotul 3; 162,00 lei pentru lotul 4; 177,00 lei pentru lotul 5; 201,00 lei pentru lotul 6; 203,00 lei pentru lotul 7; 150,00 lei pentru lotul 8; 205,00 lei pentru lotul 9; 151,00 lei pentru lotul 10; 225,00 lei pentru lotul 11; 193,00 lei pentru lotul 12; 410,00 lei pentru lotul 13; 336,00 lei pentru lotul 14; 387,00 lei pentru lotul 15; 340,00 lei pentru lotul 16; 336,00 lei pentru lotul 17; 322,00 lei pentru lotul 18. - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor. - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. - Forma de constituire a garantiei de participare conform art.86 din HG.nr. 925/2006. - Garantia se poate constituii si prin OP/CEC confirmat de banca pana la data deschiderii ofertelor sau depunerea sumei la casieria universitatii., conform art. 86 alin(5) din H.G. 925/2006 - Daca este IMM : ? se pot constituii garantiile la jumatate, ? dovada de IMM atasata la plic. USAMV cont Trezorerie sector 1 : RO66TREZ701504601X000420 USAMV - CUI - RO4602041 In cazul in care in cadrul vreunui lot se va ajunge la aplicarea prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006 actualizata, conform aceluias articol, nu se vor retine bani din garantia de participare.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului, se va constituii conform art. 90(1) si 90(2) din HG 925/2006 actualizata. ART. 90 (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplica în mod corespunzator. (2) În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Garantia de buna executie poate fi retinuta conform art. 91 din HG 925/2006 actualizata, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiiile asumate prin contract.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: 1)Declaratii privind eligibilitatea - formular 12A din sectiunea Formulare 2)Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata - completare formular 12B din sectiunea Formulare 3)Fisa de informatii generale - formularul nr.2 din sectiunea formulare, din care sa reiasa datele financiare ale firmei, persoane de contact, adresa, telefoane si mail-uri de contact, etc 5)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completarea formularului VI din sectiunea Formulare 6)Declaratie privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata, art. 90 din legea 161/2003 si art. 93 din legea 161/2003 si in acest sens va prezentam persoanele care detin functii de decizie in cadrul universitatii: - Prof. univ. dr. Diaconescu Stefan – rector - Prof. univ. dr. Alecu Ioan Niculae – presedintele Universitatii - Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae – prorector - Prof. univ. dr. Stanica Florin – prorector - Prof. univ. dr. Vlagioiu Constantin – prorector - Ing. Mariana Postamentel – director general administrativ - Ec. Bragadireanu Ioana – director economic 1)Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului– in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea -conform cu originalul 2)Licenta de transport - valida la data deschiderii ofertelor -in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea -conform cu originalul
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
 Descriere: Pentru transportul de la cazare la locatiile de practica detine si pune la dispozitie urmatoarele autovehicule: Lotul 1:6 Microbuze de cel putin 19+1 locuri Lot 2: 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 3: 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 4: 2 Microbuze de cel putin 14+1 locuri Lot 5 : 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 6 : 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 7 : 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 8 : 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 9 : 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 10: 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 11: 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 12: 2 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 13: 4 Microbuze de cel putin 18+1 locuri Lot 14 :4 Microbuze de cel putin 17+1 locuri Lot 15: 5 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 16: 4 Microbuze de cel putin 16+1 locuri Lot 17: 3 Microbuze de cel putin 18+1 locuri Lot 18: 4 Microbuze de cel putin 18+1 locuri,Pentru transportul persoanelor de la centru de practica(Bucuresti/Iasi) la cazare(Hotel/Pensiune), Autovehiculul/Autovehiculele puse la dispozitie sa aiba capacitatea necesara transportarii numarului de persoane solicitat la fiecare lot.,Existenta Inspectiei tehnice periodice a autovehicului ofertat,Capacitatea autovehiculelor ofertate si forma de proprietate a acestora Certificat de Management al Calitatii ISO 9001
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Se descarca din aceasta invitatie de participare care e postata in S.E.A.P., adresa de internet: https://www.e-licitatie.ro:
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 18.04.2012 12:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 18.04.2012 13:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei:
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 30.03.2012 15:31


« înapoiPrima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2018 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.