institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Noutati


Anunt achizitii publice - achizitie materiale promotionale
Data: 15.11.2012


Detaliu pentru invitatia numarul 339506 (vezi SEAP pentru detalii si acces la documentatie)

 Stare procedura: Anulata (in SEAP la data 31.01.2013 14:58)

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar invitatie: 339506 / 15.11.2012
Denumire contract: Materialelor promotionale in cadrul proiectului POSDRU/ 90/ 2.1/ 63915 „Integrarea pe piata muncii a studentilor din învatamântul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica”

 

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Cod fiscal4602041,   AdresaBd. Marsti 59, sector 1, BucurestiTelefon3182564Fax3180296
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Bd. Marasti 59, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 011464, telefon:+40 213182564, fax:+40 213180296, persoana de contact:Serviciul Achizitii Publice
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti - Serviciul Achizitii Publice, Bd. Marasti 59, sector 1,Corp A- Rectorat, Bucuresti
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Materialelor promotionale in cadrul proiectului POSDRU/ 90/ 2.1/ 63915 „Integrarea pe piata muncii a studentilor din învatamântul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica”
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Materialelor promotionale in cadrul proiectului POSDRU/ 90/ 2.1/ 63915.
II.1.6)   CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 171,470 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In suma de 3.429,4 lei - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor. - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. - Forma de constituire a garantiei de participare conform art.86 din HG.nr. 925/2006. - Garantia se poate constituii si prin OP/CEC confirmat de banca pana la data deschiderii ofertelor sau depunerea sumei la casieria universitatii., conform art. 86 alin(5) din H.G. 925/2006 - Pentru garantiile constitite in EURO, valoarea acestora se va calcula la echivalenta LEI/EURO anuntata de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. - Daca este IMM : ? se poate constituii garantia la jumatate, ? dovada de IMM atasata la plic. USAMV cont Trezorerie sector 1 : RO66TREZ701504601X000420 USAMV - CUI - RO4602041 In cazul in care in cadrul vreunui lot se va ajunge la aplicarea prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006 actualizata, suma retinut din garantia de participare va fi de 1.714,70 lei .
Garantie de buna executie Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului, se va constituii conform art. 90(1) si 90(2) din HG 925/2006 actualizata. ART. 90 (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplica în mod corespunzator. (2) În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Garantia de buna executie poate fi retinuta conform art. 91 din HG 925/2006 actualizata, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiiile asumate prin contract.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: Declaratii privind eligibilitatea: Prezentare formular 12A din sectiunea Formulare Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata: Completare formular 12B din sectiunea Formulare Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completarea formularului VI din sectiunea Formulare Declaratie privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata: Completarea formularului nr. 4 din sectiunea Formulare a prezentei documentatii. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul universitatii: - Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai – rector - Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae – prorector - Prof. univ. dr. Stanica Florin – prorector - Conf. univ.dr. Stan Vasilica – prorector - Conf. univ.dr. Fantaneru Gina – prorector - Ing. Mariana Postamentel – director general administrativ - Ec. Bragadireanu Ioana – director economic - Prof. univ. dr. Aneta Pop – Manager proiect POSDRU / 90/2.1/63915 Fisa de informatii generale: Completarea fisei de informatii generale (formularul nr.2 din sectiunea formulare), din care sa reiasa datele financiare ale firmei, persoane de contact, adresa, telefoane si mail-uri de contact, etc. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului: in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea -conform cu originalul: Sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
 Descriere: Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimiii 3 ani.- Completarea formularului 12-D Prezentarea a cel putin unui contract din care sa reiasa: 1) experienta in livrarea de materiale promotionale din papetarie si birotica in valoare de cel putin 50.000,00 lei fara TVA 2) experienta in furnizarea de materiale promotionale de tipul benerelor, pliantelor, afiselor, calendarelor, etc. in valoare de cel putin 50.000,00 lei fara TVA. Contractele prezentate vor fi insotite de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.,Vor fi prezentate mostre, in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor ce fac obiectul achizitiei.De la pozitiile 1;2;3;4;6;9;12;13;16;17, din caietul de sarcini, prezentarea a cate unui produs ce urmeaza a fi inscriptionat drept mostra. Certificat ISO 9001 sau echivalent
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Toata documentatia de atribuire este atasata la aceasta invitatie de participare, adresa de internet: www.e-licitatie.ro
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 27.11.2012 09:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 27.11.2012 10:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei:
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 15.11.2012 08:23


« înapoiPrima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2018 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.