institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Noutati


Anunt achizitie publica - furnizare echipamente de protectie
Data: 01.08.2012


Detaliu pentru invitatia numarul 332941 (vezi SEAP pt. detalii)

 

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar invitatie: 332941 / 02.08.2012
Denumire contract: Contract furnizare echipamente de protectie
Stare procedura: Atribuita
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Cod fiscal4602041,   AdresaBd. Marsti 59, sector 1, BucurestiTelefon3182564Fax3180296
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
La Registratura U.S.A.M.V. DIN BUCURESTI,bd.Marasti 59, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 011464, telefon:+40 213182564, fax:+40 213180296, persoana de contact:Mihaela Sambotin, Serviciul Achizitii Publice
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
U.S.A.M.V.DIN BUCURESTI, bd. Marasti nr.59, sector 1, la Serviciul Achizitii Publice - corp A Rectorat, demisol.
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)   Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Contract furnizare echipamente de protectie
II.1.2)   Tip contract: Furnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Achizitia de echipamente de protectie, necesare studentilor ce participa la activitatile sanitar-veterinare in cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63915 „Integrarea pe piata muncii a studentilor din invatamantul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica”
II.1.6)   CPV: 18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)   Valoare estimata: 174,566 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In suma de 3491 lei (2% din valoarea estimata fara TVA a contractului). Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor. Garantia de participare se va exprima in lei. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: conform art.86 alin.1) din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. U.S.A.M.V. din Bucuresti cont Trezorerie sector 1 : RO66TREZ701504601X000420 U.S.A.M.V. din Bucuresti - CUI - RO4602041 Dovada constituirii garantiei de participare se va atasa in exteriorul plicului continand oferta. Pentru operatorii economici care se incadreaza in rindurile IMM in conformitate cu Legea 346/2004 art. 16 lit. B, vor constitui garantia de participare cu reducerea de 50%, declaratia privind incadrarea in categoria I.M.M. se va atasa in exteriorul plicului continand oferta. In masura in care se va ajunge la aplicarea prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006 actualizata, suma retinuta din garantia de participare va fi de 1745,66 lei.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie se va constitui in oricare dintre formele de la art. 90 din HG 925/2006 actualizata, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie, emisa in conditiile legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari, document care sa prevada ca plata garantiei va fi executata la prima cerere a beneficiarlui, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va face dovada constituirii garantiei de buna executie in maxim trei zile de la data semnarii contractului. Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA,sau 5% in cazul in care ofertantul caruia i se va atribui contractul face dovada de IMM conform art.16 alin.2 din legea 346/2004. In cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiiile asumate prin contract, garantia de buna executie poate fi retinuta conform art. 91 din HG 925/2006 actualizata.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: Declaratie privind eligibilitatea-Se completeaza in original formularul 2 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare membru va completa cate o declaratie. De asemenea, in cazul in care exista terti sustinatori, acestia vor completa aceasta declaratie. In cazul ofertelor depuse individual cat si in asociere, incadrarea ofertantului sau a oricaruia din asociati în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata-Se completeaza in original formularul 3 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare membru va completa cate o declaratie. In cazul ofertelor depuse individual cat si in asociere, incadrarea ofertantului sau a oricaruia din asociati în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. De asemenea, in cazul in care exista terti sustinatori, acestia vor completa aceasta declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006 actualizata. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Completarea in original a formularului 4 din sectiunea Formulare a prezentei documentatii – declaratie în conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se va depune o declaratie semnata de catre ofertant/liderul asocierii si asociati.Declaratie privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata- Completarea in original a formularului nr. 5 din sectiunea Formulare a prezentei documentatii. In cazul unei asocieri, fiecare membru va completa cate o declaratie. De asemenea, in cazul subcontractarii si in cazul in care exista terti sustinatori, fiecare subcontractant, precum si fiecare tert sustinator va prezenta aceasta declaratie. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele: - Prof. univ. dr. Cîmpeanu Sorin Mihai – rector - Prof. univ. dr. Alecu Ioan Nicolae – presedintele Universitatii - Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae – prorector - Prof. univ. dr. Stanica Florin – prorector - Prof. univ. dr. Stan Vasilica – prorector - Prof. univ. dr. Fîntîneru Gina – prorector - Ing. Postamentel Mariana – director general administrativ - Ec. Bragadireanu Ioana – director economic - prof. univ. dr. Pop Aneta - manager de proiect POSDRU/90/2.1/S/63915 „Integrarea pe piata muncii a studentilor din invatamantul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica” Persoanele ce vor face parte din comisia de evaluare: prof. univ. dr. Pop Aneta, dr. Ionascu Iuliana, ing. Postamentel Mariana, consilier juridic Patricia Grigore, ref. spec. Sambotin Mihaela; membrii de rezerva: ing. Lazar Valentin ing. Paunescu Daniela Fisa de informatii generale-Completarea fisei de informatii generale, formularul nr.6 din Sectiunea formulare din care sa reiasa datele firmei, persoane de contact, adresa, telefoane si mail-uri de contact, etc. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului-în copie lizibila semnata si stampilata in conformitate cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii, valabil la data deschiderii ofertelor, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, emis de ONRC. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului castigator prezentarea pentru conformitate, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, certificatul constatator in original/copie legalizata. Pentru persoanele fizice/juridice straine – documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse în limba româna – traducere autorizata si legalizata.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala  
 Descriere: Lista principalelor livrari efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular nr.7 - volumul Formulare). Ofertantul va prezenta in copie lizibila conform cu originalul, minimum o recomandare sau minimum un proces verbal de receptie,Vor fi prezentate mostre ale produselor personalizate pentru urmatoarele: cizmele de cauciuc, halatele de protectie si sorturile de protectie din vinil , in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra produse similare celor care fac obiectul achizitiei.,Informatii privind asociatii: In cazul asocierii, unul dintre asociati va fi nominalizat lider al asocierii. Acord de asociere sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.,Informatii privind subcontractantii In cazul subcontractarii, vor fi nominalizati toti subcontractantii precizandu-se in procente valoarea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca fiecare.
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Procedura
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
prin descarcarea din SEAP www.e-licitatie.ro
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 15.08.2012 10:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 15.08.2012 11:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei:
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Mod de finantare
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)   Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 01.08.2012 10:55


« înapoiPrima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2018 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.