institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Noutati


Anunt achizitie publica - servicii de audit
Data: 19.10.2010


Anunt de participare numarul 109871/19.10.2010 (vezi SEAP pt. detalii)

 

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar anunt: 109871 / 19.10.2010
Denumire contract: "Servicii de audit"
Stare procedura: Atribuita (in 12.01.2011 14:34)

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Marasti 59, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011464 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  021.3182564 , In atentia:  Alexandru Vasiliu , Email:  alexandruvasiliu.usamv@yahoo.com , Fax:  021.3180296 , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
  Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
  "Servicii de audit"
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: USAMV Bucuresti, B-dul Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti; Facultatea de Medicina Veterinara, Splaiul Independentei, nr. 105
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Achizitie "Servicii de audit"
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
  Da
  Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
  LOTUL 1: audit financiar pentru POSDRU/86/1.2/S/63654 « Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare », pentru perioada 01.07.2010- 30.06.2013.
LOTUL 2: audit financiar pentru POSDRU/90/2.1/63915 « Integrarea pe piata muncii a studentiilor din invatamantul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica », pentru perioada 01.07.2010- 30.06.2013. Conform caietului de sarcini atasat.
 
Valoarea estimata fara TVA: 420,000 RON
II.2.2)   Optiuni
  Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
  Incepand de la 02.12.2010 pana la 01.07.2013
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
  Garantia de participare 2% din valoarea estimata fara TVA, astfel: 4800 lei pentru lotul 1; 3600 lei pentru lotul 2. Garantia de buna executie a contractului reprezinta 5% din pretul acestuia fara TVA
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Venituri proprii FMV si Fonduri Europene.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Certificatul de înregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Completarea fisei de informatii generale cu
declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3)   Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani, minim 3 contracte cu acelasi specific, similare cu obiectul prezentei achizitii, Autorizatie pentru desfasurarea activitatii de audit
- Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România vizat cu mentiunea “Activ” pentru anul în curs,
- Declaratie pe propria raspundere a Auditorului
financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat în ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din România.
- Fisa de experienta similara – indeplinirea unui contract de audit cu finantare nerambursabila cu valoarea minima pentru lotul 1 de 240000 lei fara TVA , respectiv pentru lotul 2 de 180000 lei fara TVA si demonstrarea prin copii contract, proces verbal de receptie + Recomandare – in original.
III.2.4)   Contracte rezervate
 
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
  Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2010 15:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  08.11.2010 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
  Data: 08.11.2010 10:00
  Locul: USAMV Bucuresti, Bd. Marasti nr. 59, sector 1, corp A rectorat, Serviciul Achizitii Publice,demisol.
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
  Pe baza de imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
  Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Da
  Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 1. POSDRU/86/1.2/S/63654 « Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare » 2. POSDRU/90/2.1/63915 « Integrarea pe piata muncii a studentiilor din invatamantul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica »
  Tip de finantareCofinantare
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3. , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021.310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021.310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
 
Curtea de Apel Bucuresti, sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050091 , Romania , Tel.  021.319.51.80 , Email:  infocabuc@just.ro , Fax:  021.319.16.49 , Adresa internet (URL):  www.justitia-romana.org/Bucuresti/Curtea-Apel-Bucuresti-Parchetul
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  Conform art. 256² lit. b) din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Biroul juridic al USAMV Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Marasti, nr. 59, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011464 , Romania , Tel.  021.318.25.64 , Fax:  021.318.02.96 , Adresa internet (URL):  www.usab.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
  19.10.2010 16:24

 


« înapoiPrima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2018 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.