institutii
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007 – 2013

 

Axa prioritară:

2. „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

 

Domeniul major de intervenţie:

2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

 

Beneficiar:

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara BUCURESTI

 

ID Proiect:

63915

 

Cod contract:

POSDRU/90/2.1/S/63915

Noutati


Anunt achizitie publica - Servicii de cazare si masa in cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63915
Data: 15.02.2012


Anunt de participare numarul 133104/18.02.2012 (vezi SEAP pt. detalii)

 

Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar anunt: 133104 / 18.02.2012
Denumire contract: Servicii de cazare si masa in cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63915
Stare procedura: Atribuita (in 17.07.2012 01:30)
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Marasti 59, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011464 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 213184716 , In atentia:  Lazar Valentin , Email:  lazarxvalentin@yahoo.com , Fax:  +40 213180296 , Adresa internet (URL):  www.usamv.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
  Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
  Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
  Servicii de cazare si masa in cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/63915
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: In locatiile stabilite in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
  Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
  Achizitie de servicii de cazare si masa pentru studenti si indrumatori in cadrul proiectului in 18 locatii din tara, impartite in 18 loturi.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
55300000-3 - Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)
55270000-3 - Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
  Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
  Da
  Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
  Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
  Servicii de cazare 9 zile si de servire a mesei(mic dejun, pranz, cina) 10 zile in hoteluri si/sau pensiuni pentru un numar de 1691 persoane, impartite in 18 loturi in functie de localitatile in care sunt solicitate serviciile.
 
Valoarea estimata fara TVA: 2,232,120 RON
II.2.2)   Optiuni
  Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
  4  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
  In suma de: 1.636,80lei pentru lotul 1; 1.636,80 lei pentru lotul 2; 1.320,00 lei pentru lotul 3; 1.636,80 lei pentru lotul 4; 1.636,80 lei pentru lotul 5; 6.019,20 lei pentru lotul 6; 1.636,80 lei pentru lotul 7; 1.636,80 lei pentru lotul 8; 1.636,80 lei pentru lotul 9; 1.636,80 lei pentru lotul 10; 1.636,80 lei pentru lotul 11; 1.636,80 lei pentru lotul 12; 3.669,60 lei pentru lotul 13; 3.564,00 lei pentru lotul 14; 4.065,60 lei pentru lotul 15; 3.194,40 lei pentru lotul 16; 2.745,60 lei pentru lotul 17; 3.696,00 lei pentru lotul 18. - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor. - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. - Forma de constituire a garantiei de participare conform art.86 din HG.nr. 925/2006. - Garantia se poate constituii si prin OP/CEC confirmat de banca pana la data deschiderii ofertelor sau depunerea sumei la casieria universitatii., conform art. 86 alin(5) din H.G. 925/2006 - Daca este IMM : ? se pot constituii garantiile la jumatate, ? dovada de IMM atasata la plic. USAMV cont Trezorerie sector 1 : RO66TREZ701504601X000420 USAMV - CUI - RO4602041 In cazul in care in cadrul vreunui lot se va ajunge la aplicarea prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006 actualizata, suma retinut din garantia de participare va fi de 1% din valoarea estimata a lotului. Garantia de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului, se va constituii conform art. 90(1) si 90(2) din HG 925/2006 actualizata. ART. 90 (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplica în mod corespunzator. (2) În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Garantia de buna executie poate fi retinuta conform art. 91 din HG 925/2006 actualizata, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiiile asumate prin contract.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
  Proiect finantat de U.E.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
  Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
  Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
  Declaratii privind eligibilitatea - formular 12A din sectiunea Formulare
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata - formular 12B din sectiunea Formulare
Fisa de informatii generale - formularul nr.2 din sectiunea Formulare 1)Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului – Sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii – in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea -conform cu originalul
2)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formularului VI din sectiunea Formulare
3)Declaratie privind neincadrarea in art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata, art. 90 din legea 161/2003 si art. 93 din legea 161/2003 - formularului nr. 4 din sectiunea Formulare a prezentei documentatii, mai jos prezentam persoanele care detin functii de decizie in cadrul universitatii:
- Prof. univ. dr. Diaconescu Stefan – rector
- Prof. univ. dr. Alecu Ioan Niculae – presedintele Universitatii
- Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae – prorector
- Prof. univ. dr. Stanica Florin – prorector
- Prof. univ. dr. Vlagioiu Constantin – prorector
- Ing. Mariana Postamentel – director general administrativ
- Ec. Bragadireanu Ioana – director economic
4)Certificari de clasificare emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului(M.D.R.T.) a hotelului/pensiuni pentru care se face oferta - Sa rezultea ca unitatea care este ofertata (Hotel/ Pensiune)este acreditata de M.D.R.T. sa presteze seviciile de cazare si servire a mesei, clasificarea unitatii, numarul de locuri de cazare si de servire a mesei pe care unitatea il detine.
5)*pentru operatorii de turism este solicitat in plus Licenta de turism eliberata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului valida la data deschiderii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
   
III.2.3)   Capacitatea tehnica
  Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
   
III.2.4)   Contracte rezervate
 
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
  Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
  Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
  Da
  La etapa finala a licitatiei electronice vor fi invitati sa participe ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, iar ca masura suplimentara autoritatea contractanta va incerca sa ii instiinteze si in scris. Etapa finala va avea o singura runda(24 h) ce va fi anuntata ulterior. Ofertantii participanti trebuie sa fie înregistrati in SEAP ca operatori economici pentru a putea participa la faza de licitatie electronica. In etapa finala de licitatie electronica se va reoferta pretul ofertei. In cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
  Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2012 15:30
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
  04.04.2012 12:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
  90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
  Data: 04.04.2012 13:00
  Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
  Organele statului cu atributii legale de verificare a procedurii de achizitie si reprezentantii ofertantilor - pe baza de delegatie sau imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
  Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
  Da
  Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU/ 90/ 2.1/ S/63915 Titlul proiectului: „Integrarea pe piata muncii a studentilor din învatamântul superior medical veterinar – stagii de pregatire practica” Axa prioritara: 2. „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de interventie: 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”
  Tip de finantareProgram / Proiect
Program / Proiect:  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
  Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
  Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
  conform art. 2562 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Biroul Juridic
Adresa postala:  Bdl. Marasti, nr. 59, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011464 , Romania , Tel.  +40 213184716 , Adresa internet (URL):  www.usamv.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
  15.02.2012 10:22


« înapoiPrima Pagina | Obiective | Activităţile proiectului | Rezultate anticipate | Grup Tinta | Parteneri | Echipa | Proiectul in Imagini
© 2018 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.